Gemeente Amsterdam

Website Gemeente Amsterdam

Ambities

Amsterdam is koploper op het gebied van duurzaamheid. De ambities van de gemeente voor een schoner klimaat reiken verder dan de landelijke doelstellingen: Amsterdam wil de CO2-uitstoot in de stad in 2025 ten opzichte van 1990 met 40% verminderen. Om dit te realiseren investeren we in energiebesparing bij bestaande gebouwen en stimuleren we efficiënt gebruik van energie bij nieuwbouw. Ook investeren we in elektrisch vervoer en een zuinige energie-infrastructuur voor bijvoorbeeld warmte en koude opslag. We werken aan schonere mobiliteit en duurzame energieproductietechnieken voor in de stad. En de gemeentelijke organisatie zelf is uiterlijk 2015 klimaatneutraal. Dat wil zeggen dat de organisatie zo min mogelijk broeikasgassen uitstoot en waar uitstoot onvermijdelijk is dit compenseert, zodat de netto uitstoot op nul uitkomt.

Allianties

Om al deze doelstellingen te halen werken we samen in soms onverwachte strategische allianties. Lokale marktpartijen, burgers en organisaties omarmen de ontwikkeling op het gebied van energie met enthousiasme en dienen zich steeds vaker aan als co-producent van het beleid. Juist door een samenspel van ieders kwaliteiten ontstaan de betaalbare, schone, slimme, flexibele en innovatieve energieoplossingen van de toekomst. Deze nieuwe markt, waarin burgers, overheden en private partijen een rol spelen, zal alleen maar aan belang toenemen. Amsterdam zet in op het benutten van de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Amsterdam wil verder ontwikkelen als een testmarkt voor nieuwe technologieën en nieuwe producten in deze markt. Met al deze initiatieven laten we als stad zien dat het mogelijk is om ambitieuze doelstelling ten aanzien van CO2-reductie waar te maken.

Kennis

Naast de inzet op energiebesparende maatregelen is het van groot belang dat we de kennis over energie en over de opgaven waar we voor staan vergroten. Het energievraagstuk is niet iets abstracts, het raakt mensen direct. Vooral jonge mensen zullen in hun leven worden geconfronteerd met de gevolgen van energieschaarste. Amsterdam werkt daarom samen met verschillende partners aan het vergroten van kennis onder scholieren en studenten over de kansen en bedreigingen van het schaarser worden van de fossiele brandstoffen en van de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. De vraagstukken op het gebied van energie bieden uitdagingen voor de toekomst, maar ook nieuwe banen en nieuwe economische kansen voor onze scholieren.